Eventoj

La Vojaĝo proponas al gastoj de la retejo liston de ebentoj tutmondaj en esperanto. Certe,  ebentoj el la listo rekte ne nepre rilatas al vojaĝanta agado, sed ni opinias ke tiu ĉi scio povas helpi al vojaĝantoj. Ni estas pretaj plenigi la liston kaj ĉiu organizanto de iu ajn evento povas  Aldoni eventon en la listo

Tamen ni speciale salutas al vojaĝantoj, organizantoj de vojaĝoj, precipe — vojaĝoj kiuj celas vojaĝon, kaj ne e-renkonton!

 

Januaro
2 — 5  januaro
5-a Novjara Aranĝo NOVA — de Brazilia Esperantista Junulara Organizo, BEJO. Aliĝilo troveblas en la retpaĝo

4 — 6. januaro
Poludnica 2014 renkontiĝo de vojaĝantoj kaj turistoj — en Malaltaj Tatroj, Slovakio. Tradicia renkontiĝo de esperantistoj-vojaĝantoj kaj turistoj. Inf.: Ján Vajs, LEK, Kolská 4, SK-031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakio. Rete: poludnica83@gmail.com

15 — 21. januaro
Jarkongreso de la Nov-Zelanda Esperanto-Asocio – en Auckland. Sperta eksterlanda instruisto estas invitota. Inf.: Nov-Zelanda Esperanto-Asocio, New Zealand Esperanto Association, P.O. Box 8140, Symonds Street, Auckland 1150, New Zealand. Rete: info@esperanto.org.nz

17 — 20. januaro
9-a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado – en Iksan, Koreio. Esperantista Asocio de Uonbulismo okazigos renkontiĝon, en kiu oni povas praktiki meditadon, kaj sperti korean kulturon. Inf.: Esperantista Asocio de Uonbulismo, Koreio. Rete: Lee Jungkee

24 — 26. januaro
1-a Internacia Esperanto-Kongreso en Granada, Nikaragvo. Temo: pli bona mondo eblas. Unuafoje okazos internacia renkontiĝo en tiu alloga lando de Centra Ameriko. Inf.: Esperanto Nicaragua, rete: kongreso2014@esperanto-nicaragua.org

24 — 28. januaro
49-a Brazila Kongreso de Esperanto — en Florianópolis, ĉefurbo de ŝtato Santa Catarina, Brazilo. Temo de la aranĝo: Esperanto, kial ne? — Kongresejo ĉe la hotelo: Castelmar Hotel, rua Felipe Schmidt, 1260 Florianópolis. Inf.: Esperanto-Klubo de Florianópolis, Caixa Postal n° 654, Florianópolis, SC CEP 88010-970, Brazilo. Rete: esperantokluboflorianopolis@gmail.com

28 — 29. januaro
7-a Brazila Renkontiĝo de Esperantistoj-Spiritistoj — en Florianópolis, ĉefurbo de la ŝtato Santa Catarina, Brazilo. Temo de la aranĝo: La disvastigado de Esperanto en la spiritisma medio. Renkontiĝejo: Castelmar Hotel, rua Felipe Schmidt, 1260, Florianópolis, ĉefurbo de Santa Catarina, Brazilo. Inf.: BAES Brazila Asocio de Esperantistoj-Spiritistoj, Avenida Central, Bloco 1185, Casa 01, Fundos, Núcleo Bandeirante, Braziljo, DF, Brazilo. Rete: esperantospiritismo4@gmail.com

Februaro

25. februaro — 1. marto
2-a Sud-Azia Seminario, SAS-02 — en Lahore, Pakistano. Inf.: Pakistana E-Asocio, rete: pakesa@yahoo.com, aŭ Adeel Butt, retadreso: adeelbutt@asia.com, poŝtelefono: +92 313 5363211

Marto
2. marto
Esperanto-maskerada kompanio — en Rijeka, Kroatio. Esperanto-Maskerada Kompanio «Pa droć» el Rijeka, Kroatio, partoprenos Karnavalan paradon. Vi povas aliĝi al grupo kaj partopreni en la karnavala parado aŭ esti spektanto de la parado. Inf.: Esperanto Societo Rijeka, Blaža Polića 2, 51000 RIJEKA, Kroatio, rete: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

6 — 17. marto
Speciala ekskurso 2014 — en Katmandu, Nepalo. Ekskurso por ĉiuj aĝgrupoj. Subtenita de Nepala Registara Turisma Komisiono. La ĉefa celo estas propagandi Esperanton. Inf.: Nepala Esperanto-Asocio (aliĝinta al UEA), G. P. O Box 10518, Kathmandu, Nepal. Rete nespa.1990@gmail.com

7 — 9. marto
Vizitu Esperanian Kamparon! — en May-en-Multien, Francio. Tri ideoj ĉefas tiun semajnfinon: — Parolu esperante (komencantoj bonvenos), — Kunlaboru taskojn kaj ĉefe kuiradon, purigadon de manĝilaroj kaj ĉambroj, — Pratiku aktivecojn fizikajn aŭ mensajn. Inf.: JEFO, Esperanto-Jeunes, 4bis, rue de la Cerisaie — FR-75004 Paris, Francio. Rete: delphine.ya-chee-chan@esperanto-jeunes.com

7 — 9. marto
Centrejo — Centr-Eŭropa Najbara Trejnaktivula Renkontiĝo de Esperantistaj Junularaj Organizoj — ĉefe por ĉehoj, poloj kaj slovakoj. Inf.: Pola E-Junularo, rete: pej@pej.pl

7 — 9 martoViv O’Dunne — ĉe Shallowford House, Staffordshire, Anglio. Jara semajnfina kurso por komencantoj kaj post-komencantoj en Britio. En bela kamparo oni pridiskutos nur en Esperanto diversajn temojn, inkluzive de ‘Chelsea Manning kaj fajfilo-blovado’, ‘hidraŭlika frakasado (la nova maniero havigi el roko tergason kaj nafton)’, ‘ĉu oni reformigu anglalingvan literumadon?’ kaj ‘ĉu en kelkaj landoj UEA rifuzu starigi Universalan Kongreson?’ Inf.: Esperanto-Asocio de Britio, Esperanto House, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, ST12 9DE, Anglio. Rete: eab@esperanto.org.uk

8 — 9. marto
Vintraj Tagoj — en Turku, Finnlando. Aktulaj aferoj en formo de publika prelego, diskutoj, turismaj programoj, jarkunveno de EAF. Inf.: Esperantolehti/EAF, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando. Rete: eaf@esperanto.fi

8 — 15. marto
Mediteranea Esperanto-Semajno, MES-2014 — en restadejo Val d’ Esquiere — Les Issambres ĉe la Lazura Marbordo, Francio. Ĉu vi ankoraŭ frostas en via regiono? Tuj venu al la Mediteranea Maro, kie floras mimozoj kaj migdalarboj! Vin atendas amika familia etoso, belegaj pejzaĝoj, bona ripozo kaj lazura maro… — Informoj kaj aliĝoj: Monique Prezioso, 92 allée des Harkis, FR 83700 Saint-Raphaël, Francio, rete: prezmoni@hotmail.com, tel. 0033 (0)4 94 83 06 88 — aŭ Christine Graissaguel, kris_grai@hotmail.fr

8 — 15. marto
21-a Korusa Semajno ĉe Pireneoj — en La BASTIDE-sur-l’HERS, Francio. Ni ĉiutage kantos 5 horojn kaj povos plie turismi, debati, ludi, traduki, lerni E-on laŭplaĉe, ev. skii kaj krome pluraj partoprenontoj ankaŭ folkmuzikemaj alportos siajn instrumentojn por eventuale ludi kun lokuloj: Gérard, Patrick, Alyson & aliaj. Inf.: Tut-Pirenea Esperanto-Koruso, Jorgos ESPERANTO — Le Village — FR — 11 420 LAFAGE, Francio

12 — 16. marto
Kuba Esperanto-Renkontiĝo (KERo) — Viñales, Pinar del Río, Kubo. Jam la trian fojon okazas tiu ĉi bunta renkontiĝo kun esperantistoj el tuta Kubo kaj fremdaj gastoj. Paralele okazos Radia Renkontiĝo de esperantistaj radioamatoroj. Inf.: Kuba Esperanto-Asocio, rete: info@esperanto.co.cu kaj kubesp@enet.cu

14 — 16. marto
Studsemajnfino — en Hall (Eerbeek), Nederlando. En ĉiu duonjaro Esperanto Nederland organizas studsemajnfinon por ĉiuj niveloj en iu loko en Nederlando. Inf.: Esperanto Nederland, Kruiszwin 1205, NL-1788 LE Julianadorp, Nederlando. Rete: — … inf.: x, rete: studsemajnfino@esperanto-nederland.nl

21 — 23. marto
PEKO — Printempa Esperanto-KunvenO — en Amougies/Amengijs, Belgio. La renkontiĝo celas ĉiujn: infanojn, junulojn, plenkreskulojn, komencantojn, fluparolantojn… Inf.: Doumont Valère, rue de Velaine 114/4, BE-5060 Sambreville, Belgio. Rete: doumontvalere@yahoo.fr

21 — 23/24. marto
JER + SPAMO — en Szigetmonostor-Horány, Hungario. La junulara E-renkontiĝo JER daŭros ĝis dimanĉo. La movado urĝe bezonas pli sisteman kaj intensan trajnadon de gvidantoj, por agi ĉu internacie, lande aŭ loke. Laŭ la Strategia Plano de UEA, tiu Asocio devas preni pli fortan gvidan rolon en tiu aktivula maturigo. Jen la unua el kvar aŭ kvin seminarioj, kiuj okazos dise tra la mondo en 2014. La programo de ĉi tiu SPAMO (Seminario pri Aktivula Maturigo) estos malferma al partoprenontoj de JER, sed la seminario daŭros unu plian tagon. Inf.: Hungara Junulara Esperanto-Asocio, rete: jer@jer.hu

24 — 26. marto
Irana Esperanto-Kongreso (IREK) en Tehran, Irano. La Unua Irana Esperanto Kongreso kun la temo: «Esperanto: lingvo de Ideo kaj Idealo». Inf.: Irana Esperanto Asocio, Unit 31, No. 29, Daneshgah Jang St., Kargar Ave., Tehran, Irano. Rete: info@espero.ir

26 — 28. marto
The John Buchanan Masterclass — en Liverpool, Anglio. 3-taga evento: Lingvo, Literaturo kaj Kulturo de Esperanto. Inf.: Esperanto-Asocio de Britio, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, ST12 9DE, Britio. Rete: eab@esperanto.org.uk

Aprilo

1 — 3. aprilo
1-a Nacia Esperanto Kongreso de Srilanka Esperanto-Asocio (SLEA) — Inf.: Zeiter Perera, rete: zeiter.esperanto@gmail.com, tel: +94 71 139 1804

4 — 6. aprilo
74a regiona staĝo — en Storckensohn, Francio. Inf.:lrnzc@neuf.fr

4 — 6. aprilo
IV-a Internacia Festivalo de Esperanto-kanto — Recitado, Oratora Konkurso en Karlovo-Sopot Bulgario. Inf.: Esperinform, BG-4300 Karlovo p.k. 44, Bulgario. Rete: leonov@rozabg.com . Tel.: +359 885056469 (tage kaj nokte), kaj +359 335 9 3933 (nur vespere)

5 — 8. aprilo
Jarkongreso de Francaj Fervojistoj — en Manoir de Kéralic, Francio. Inf.: rete: laurent.vignaut(ĉe)free.fr

5 — 10. aprilo
7-a Mezorienta Esperanto-Kunveno — en Tbilisi, Kartvelio. Belega lando… bonega etoso… Renkontiĝo de esperantistoj el mezorientaj landoj kun prelegoj, ekskursoj, artaj aranĝoj. Homoj povas veni antaŭ aŭ post la kunveno kaj ili povas pasigi tempon en Kartvelio (ni gvidos ilin tra Kartvelio laŭeble…). Konkurso pri la libro: «Kavaliro en la tigra felo». Informoj ĉe Renato Corsetti, rete: mezorienta.kunveno@esperanto.org

5. aprilo
Busvojaĝo tra Irano — Jen la vizitotaj urboj: Tehran — Borujerd — Esfahan — Shiraz — Bushehr — Bandar Abas-Insulo — Kish (per ŝipo). Laŭ via propono datoj kaj urboj estas ŝanĝeblaj. La elspezoj kovras la hotelon, buson, invitleteron, 3 manĝojn, kaj enirbiletojn por vidindaj lokoj kaj muzeoj. Kontaktu: Direktoro de turisma agentejo Iran-Tehran S-ro Masud Godarzi, masud8422@yahoo.com kaj m_tajikistan2004@yahoo.com . Tel: +98-9127049890 kaj +98-9397049890

12 — 19. aprilo
39-a Esperanto-Tagoj de Bydgoszcz — en Bydgoszcz, Pollando. Dum la aranĝo okazos 47-a Sesio de de AKB/AIS, Internacia Kurso por pilotoj de ekskursoj. Inf.: Esperantotur, ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Rete: info@esperanto.bydgoszcz.eu

14 — 21. aprilo
5-a PRINTEMPE: Renkontiĝi super la valo de Mozelo dum la antaŭsemajno de pasko en Marienburg, Germanio

14 — 21. aprilo
Printempa Semajno Internacia — en Xanten, Germanio. Printempa kunveno kun ekskursoj, prelegoj kaj kursoj por plenkreskuloj kaj infanoj. Inf.: Germana Esperanto-Asocio, rete: petra.dueckershoff@esperanto.de

16 — 22. aprilo
Internacia Junulara Festivalo, IJF-2014 — en Castelsardo, insulo Sardio, Italio. Tradicia junulara printempa aranĝo en la antaŭpaska semajno. Ĉu vi volas havi en aprilo agrable varman veteron apud la maro? Pliaj informoj ĉe la organiza adreso: ijf.admin@esperanto.it

18 — 20. aprilo
95-a Brita Esperanto-Kongreso — en Sheffield, Anglio. Ĉeestantoj aŭskultos plurajn prelegojn, inkluzive de kelkaj de vizitanta esperantista ĉefpreleganto; kaj havos la okazon ekskursi. Inf.: Esperanto-Asocio de Britio, Esperanto House, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, ST12 9DE, Britio. Rete: eab@esperanto.org.uk

19 — 26. aprilo
5-a FRINGOJ por infanoj — en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Ferio-semajno kun por infanoj 8-17 jaraj, akompanataj de siaj instruistoj aŭ gepatroj. Inf.: Château de Grésillon, Saint Martin d’Arce, FR-49150 Baugé en Anjou, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

20 — 24. aprilo
Antaŭkongreso Iraela Kongreso — al Jerusalemo, Jeriko, Lago de Glaileo (Tiberiado), Nazareto, Haifa, Akko, Tel Aviv-Jafo. Prezo: 500 eŭroj inkluzivas ĉion. Inf.: eli@esperanto.org.il

24 — 26. aprilo
15-a Israela Kongreso — en Kfar Hanokdim, 10 km oriente de la urbo Arad, prosime de Masada. Kfar Hnokdim estas beduen-stila tre speciala dezerta ripozejo. Informo kaj fotoj en ĝia retejo Por aliĝi skribu al eli@esperanto.org.il. Vidu ankaŭ antaŭkongreson 24-24. aprilo kaj postkongreson 26-30. aprilo

26 — 30 aprilo
Postkongreso de Izraela Kongreso — vojaĝo al la Morta Maro, Eilat kaj la Ruĝa Maro, Petra kaj Wadi Rum (Jordanio) — 600 eŭroj. Sen Jordanio: 450 eŭroj. Reveno 30. de apr. vespere al Tel-Avivo aŭ Jerusalemo. Inf.: eli@esperanto.org.il

26. aprilo — 3. majo
3-a PRINTEMPaS — en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Intensaj kursoj en 3 niveloj kaj internaciaj KER-ekzamenoj B1, B2, C1. Inf.: Château de Grésillon, Saint Martin d’Arce, FR-49150 Baugé en Anjou, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

30. aprilo — 4. majo
Ekumenaj Bibliaj Tagoj kun «Adoru» — en Tuchomerice ĉe Prago, Ĉehio. Prelegoj pri Bibliaj temoj, E-lingvaj liturgioj, preĝoj kaj kantoj el Adoru, amika kunestado, vizitado de Prago (ankaŭ) laŭ ekumena vidpunkto. Inf.: Stefan Lepping, Mellinstr. 5, DE-59457 Werl, Germanio. Rete: stefanlepping@gmx.de

Majo

1 — 3. majo
EsPrimo-10 — Esperantista Primavero — en Jekaterinburg, Rusio. Tradicia printempa renkontiĝo de uralaj kaj siberiaj esperantistoj. Estas jam la 10-a tradicia aranĝo. Ĝi kolektas ĉiujare 50-70 esperantistojn, havas viglan kaj enhavriĉan programon. Inf.: Ural-Siberia Esperantista Movado, p.k. 132, RU-620041 Jekaterinburg, Rusio. Rete: esprimo@ural-sib.org

1 — 4. majo
73-a Hispana Kongreso de Esperanto kaj 18-a Andaluzia Kongreso — en Ronda, Hispanio. La temo de ĉi kongreso estas Esperanto kaj flamenko, kun hispanaj kantoj kaj dancado. Inf.: HEF rete: kongreso@esperanto.es

1 — 10. majo
26-a Aroma Jalto — en Jalto, Ukrainio. E-festivalo kies celo estas plialtigi lingvonivelon de partoprenantoj kaj konatigi ilin kun belega naturo de Krimeo. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. Rete: volodomir@ukr.net

10. majo
40-a Malferma Tago de la Centra Orficejo de UEA — en Roterdamo, Nederlando. Prelegoj de Detlev Blanke, Wera Blanke, Wim Jansen kaj Humphrey Tonkin. Prezentado de novaj eldonaĵoj, montrado de filmoj. En la libroservo ĉio rabatita je 1/6. Inf.: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando

11 — 16. majo
Printempa Migrado — en Dijon, Francio. Migrado en Burgundio tra famaj vinplantejoj kaj naturaj medioj ĉirkaŭ Diĵono por ĝuemaj esperantistoj! Inf.: Olivier BUISSON, 4, rue Paul Lippe FR-21000 DIJON, Prancio. Rete: obuisson@live.fr

11 — 17. majo
Renkonto de rememoroj kaj rakontoj — en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Malnovaj e-istoj aŭ iamaj gastoj de Greziljono rakontas siajn anekdotojn, pri Greziljono kaj Esperantujo; oni kune verkas belan tekstaron por eldoni ĝin kiel Kultura Kajero. Inf.: Château de Grésillon, Saint Martin d’Arce, FR-49150 Baugé en Anjou, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

12 — 18. majo
39-a lingva seminario — en Skokovy, Ĉehio. 39-a semajna seminario kunlabore kun «Sabla printempo» Písek kaj Asocio de Handikapitaj Esperantistoj. Inf.: Jindřiška Drahotová, Sadová 745, Mladá Boleslav CZ-293 01, Ĉehio. Rete: drahotova@esperanto.cz

17 — 19. majo
11-a MEKARO — Mez-kanada renkontiĝo de Esperanto – en Sxerbruko (Sherbrooke), Kebekio, Kanado. Turisma amikeca semajnfino. Okazas diversaj vizitoj, ekskursoj kaj komunaj manĝoj. Inf.: Esperanto-Societo Kebekia, rete: Kontaktu nin

17 — 24. majo
Kongreso de IFEF, Internacia Fervojista Esperanto-Federacio — en San Benedetto del Tronto, Italio. Inf.: IFEF, rete: vitorni@virgilio.it. Elŝutebla aliĝilo: ĉi tie.

28. majo — 1. junio
Printempa BARO 2014 , (inkluzive Ĉieliro, la 29-a de majo) en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. Multaj venas kun siaj infanoj. Ni babilas, ludas, festas, eluzas la eblojn de la granda herbejo kaj la rivereto kaj faras lignan fajron

29. majo — 1. junio
Kongreso de Espéranto-France (UFE) — en Chambéry, Francio. Komuna kongreso de UFE kaj de Rodanalpa E-Federacio. Kun ekskursoj, kutimaj kunvenoj kaj kun spektakloj de aŭstra artisto Attila Schimmer kaj folkmuzika balo. Inf.: Unuiĝo Franca por Esperanto, UFE, 4 bis rue de la Cerisaie 75004 Paris, Francio, rete: info@esperanto-france.org. Tel: 01 42 786 886

30. majo — 1. junio
Sub la ĉielo de la pistoja montaro — scienca kulturo en la naturo — en Pratorsi, apud Pistojo, Italio. Ĉielobservado per teleskopo, promenadoj tra montpadoj kaj vizitoj al sciencaj muzeoj en Toskanio. Inf.: Pistoja Esperanto-Grupo ĉe Nicola Morandi, Via dei Ciuti, 49/e. IT-51100 Capostrada, Pistoia, Italio. Rete: info@esperanto-grupo.it

31. majo — 14. junio
MARO, Mara Renkontiĝo, apud Mediteraneo, dum la du semajnoj ĉirkaŭ pentekosto en suda Francio, sur la duoninsulo de St. Tropez

Junio
1 — 12. junio
Ekkonu Rumanion de Karpatoj ĝis la Delto de Danubo kaj la Nigra Maro! — Braŝovo, Rumanio. 12-taga tradicia somera aranĝo en Rumanio, dum kiu oni povas malkovri diversajn regionojn de la lando, de la ĉefurbo Bukareŝto kaj Transilvanio — trapasante Karpatojn, ĝis la unika Delto de Danubo, Biosfera Rezervejo. Inf.: Rodica Todor, Valea Cetatii 22, bl. B24, sc. A, ap. 5, RO-500289-Brasov, Rumanio. Rete: rodica_todor@yahoo.com

6 — 9. junio
91a Germana Esperanto-Kongreso — en Erfurt, Germanio. Aranĝo en la centro de bela urbo meze en Germanio. Ekskursoj, prelegoj, fakkunvenoj ktp. en internacia etoso. Inf.: Rudolf FISCHER, Gustav-Adolf-Str. 2a, DE-48356 Nordwalde, Germanio. Rete: gek2014@esperanto.de

6 — 11. junio
1-a Tutkelta Kongreso kaj 109-a skota kongreso — en Pitlochry, Skotlando. Inf.: Francesco Maurelli, rete: skotlando@gmail.com

20 — 27. junio
24-a Internacia Kongreso de Esperanto — en Bydgoszcz, Pollando. Dum la Kongreso okazos kursoj de Esperanto kun ekzamenoj B1 kaj B2, ekskursoj al Biskupin, Toruń, Gdansk, Varsovio. Inf.: Esperantotur, str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Rete: info@esperanto.bydgoszcz.eu

21 — 28. junio
Bronŝtejn jubileas — en Kievo, Ukrainio. En ĉefurbo de Ukrainio, urbo Kievo okazos Internacia renkontiĝo Bronŝtejn jubileas…, kiu estas omaĝo al jubileo de poeto, bardo, verkisto; al longjara Esperanto-aktivulo; brila preleganto, bone konata en multaj landoj; amita, amata, amota de multaj geesperantistoj Mikaelo BRONŜTEJN! Kial en Ukrainio? Simple Ukrainio estas lia patrujo, al kiu li de tempo al tempo revenas… La detalojn petu de: Inf.: Mikaelo Lineckij, Minske ŝose 10 — 55, Kiev-201, UA-04201, Ukrainio

21 — 28. junio
Esperanto kaj marŝado — en Chamonix, Francio. Mens- kaj korpekzecoj: lernado de esperanto kaj marŝado, biciklado en la belega valo de Chamonix. Inf.: UAICL, 4 Allee du Coteau, FR-69539 Brignais, Francio. Rete: pascale.voldoire@lvman.net

28. junio — 4. julio
IES — Internacia Esperanto-Semajno — en Erevan, Armenio. Inf.: AEU (Armenia Esperantista Unuiĝo), Armenio, Erevan 0017, Sari-taĥ st.19a — 5. Rete: gajane.ae@mail.ru

28. junio — 5. julio
50-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj — en Jelgava, Latvio. La plej populara Esperanto-aranĝo en Baltiaj landoj. En la programo: diversnivelaj Esperanto-kursoj, enkonduka kurso en latvan lingvon, Somera Universitato, Sankta Meso en Esperanto, Interkona, Nacia kaj Internacia Vesperoj, riĉa kultura programo, duontagaj kaj tuttaga ekskursoj, kvizoj, filmoj, kantoj, dancoj. Inf: Margarita Zelve, Latvia Esperanto-Asocio, p.k. 150, Rigo, LV-1050, Latvio. Rete: margarita.zelve@gmail.com

29. junio — 6. julio
4-a Turisma semajno — en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Tuttagaj ekskursoj al reĝaj kasteloj ĉe rivero Luaro kaj rezidejoj de renesancaj artistoj, gvidataj de profesia ĉiĉeronino en Esperanto. Inf.: Château de Grésillon, Saint Martin d’Arce, FR-49150 Baugé en Anjou, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

30. junio — 7. julio
Nord-Amerika Somera Kursaro, NASK — en Universitato de Victoria, en Kanado. Ok tagoj da lernado, amuziĝo kaj esplorado de la bonegaj muzeoj, historiaj konstruaĵoj, variaj restoracioj kaj vendejoj. Inf.: Ellen M. Eddy, la administranto, rete: eddyellen@aol.com

Julio

4 — 6. julio
3-a ERCOR — Esperanto-Renkontiĝo Centro-Okcidenta Regiono de Brazilo — en Goiânia, ĉefurbo de ŝtato Goiás, Brazilo. Jara tritaga aranĝo cele al pridiskuto de regiona E-Movado. Inf.: EAGO — Esperanto-Asocio de Gojaso, rete: jjm@audidata.com.br  — SoRen — Somera Renkontiĝo en Vjetnamio

5 -6. julio
SoRen — Somera Renkontiĝo 2-a — en montara belaĵo Tam Dao (Tri insuloj — insulo sur la montaro). Ĝuu someron en Esperantujo — kun vjetnamaj gejunuloj! Inf.: Vjetnama Esperantista Junulara Organizo, VEJO, rete: vejo.vjetnamio@gmail.com  — Kongreso de EEU

6 — 12. julio
10-a kongreso de Eŭropa Esperanto-Unio — en Rijeka, Kroatio. La 10-a kongreso de Eŭropa Esperanto-Unio estas regula aranĝo de EEU, kiu okazas ĉiun duan jaron kun partoprenantoj el EU. Inf.: Eŭropa Esperanto-Unio, LKK, rete: eeu@europo.eu

7 — 13. julio
Elfride — en Lövberget, Dala-Floda, Svedio. Restado en tradicia arbara paŝtejo, dormo sur budaj plankoj, sabate popolmuzika festo. Inf. Martin Strid, Platingatan 11, SE-784 73, Svedio. Rete: martin.strid@gmail.com

11 — 13. julio
46-a Tutlanda Fervojista Amika Esperanto-Renkontiĝo — en Győr, Hungario. Tradicia renkontiĝo de hungaraj fervojistoj-esperantistoj kun partopreno de eksterlandaj kolegoj. Inf.: Jozefo Horváth, HU-9024 Győr, Ikva u. 20., Hungario. Rete: horjoz@digikabel.hu

12 — 19. julio
Tihvinaj Esperanto-Metiejoj (TEMoj) — en Tihvin, Rusio. Metiejoj pri tradukarto, instruado, lingvaj festivaloj k.a., gvidataj de spertuloj. Ekskursoj, koncertoj, diskutoj, sportaj konkuroj. Inf.: Mikaelo Bronŝtejn, abonkesto 70, RU-187556 Tihvin-6, Rusio. Rete: mamuto@rambler.ru

12 — 20. julio
7-a SES, Somera Esperanto-Studado – La 7-a renkontiĝo de lernantoj de ‘lernu.net’ (sed ne nur de ili) en Slovakio, planita en urbo Nitra. Antaŭtagmeze lernado, posttagmeze ekskursoj, prelegoj, manlaboroj, vespere amuzado. Inf.: petro@ikso.net SEFT, Somera Esperanto Familia/Feria Tendaro

12 — 20. julio
SEFT, Somera Esperanto Familia/Feria Tendaro — en Thomsdorf, Germanio. La lingvo de SEFT estas Esperanto. SEFT ne havas fiksitan programon. Nur okazas tio, kion la partoprenantoj mem aranĝas. Ni helpas unu la alian kaj ferias komune. Inf.: René Philipp tlustulimu@web.de

13 — 19. julio
80-a Internacia Kongreso do de Blindaj Esperantistoj (IKBE) — en termalbanejo Harkány en regiono Baranya, Hungario. La kongresa temo: «Niaj kongresoj — plaĉa diverseco» Jubilee bunta programo kleriga, kultura, distra, turisma kaj profunde ripoziga. Inf.: Orbis Pictus de Višnja Brankovič, Via Parini 5, IT-34129 Trieste, Italio, tel.: portebla +385/995011912, rete: orbispictus@iol.it

13 — 20. julio
Someraj kursoj — en Lesjöfors, Svedio. Instruado je niveloj komencantoj ĝis perfektiĝantoj; ankaŭ infanoj. Inf.: Esperanto-Gastigejo, Esperanto-Gården, Stiftelsevägen 1, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Rete: egarden@esperanto.seegarden@esperanto.se

16 — 20. julio
Internacia Medicina Esperanto-Kongreso, 19-a IMEK — en Budapeŝto. Inf.: Shinoda Kuracejo, rete: umea@interia.pl, tel: +48-12-6499874

17 — 19. julio
Kvina Ĉina E-turisma Festivalo — en Baotou, Interna Mongolio, Ĉinio. Inf.: Baotou Esperanto-Asocio. Esperanto-Oficejo Baotou Tianjiabin Zhong xue Kunqu sanbalu, 37 hao Baotou, Interna Mongolio, CN-014010, Ĉinio. Rete: 173328878@qq.com

18 — 25. julio
IJK — Internacia Junulara Kongreso — en Fortalezo, Brazilio

projektolv18. julio — 6. aŭgusto
Sudamerika Karavano al Argentino 2014 — Brazilo, Urugvajo, Argentino, Paragvajo. La Vojaĝo kaj brazilaj kolegoj invitas vin partopreni en Karavano al Bonaero somere de 2014! Inf.: Arnaldo Rebelato / La Vojaĝo, rete: a.rebelato@yahoo.com.br

19 — 25. julio
46-a Konferenco de ILEI — en Montevideo, Urugvajo. Temo: Lingva justeco en praktiko: latinamerikaj spertoj kaj tendencoj. Informoj pri la konferencejo, hoteloj, programskemo, ekskursoj kaj transporto al UK. Kotizoj, aliĝmanieroj, fragmento de la Konferenca Regularo Jen papera aliĝilo por la Konferenco

23. julio — 3. aŭgusto
Milan Zvara Piedmarŝo — en Karpata montaro, Ukrainio. Esperanto-piedmarŝo de la vilaĝo Dovhe, (kie naskiĝis la fama slovaka esperantisto Milan Zvara en Zakarpata provinco,) al la plej alta monto de Ukrainio Hoverla. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. Rete: volodomir@ukr.net

23. julio — 6. aŭgusto
12-a SOMERE — en Dahlem-Baasem, Germanio. Ĝuu la someron en EsperantoLando! Feriado en la naturo, promenoj, ekskursoj, prelegoj, kursoj, diskutoj, lingvokursoj — kaj agrabla internacia etoso! Inf.: EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. Rete: lu.esperantoland@gmx.de

26. julio — 1. aŭgusto
25-a Internacia Junulara Semajno, IJS — en Szigetmonostor-Horány, nur 10 km-ojn for de Budapeŝto. Pliaj informoj sur la hejmopaĝo. Inf.: Hungara Esperanto-Junularo, rete: steleto@gmail.com.  — Universala Kongreso en Buenos Aires

26. julio — 2. aŭgusto
99-a UK, Universala Kongreso de Esperanto — en Bonaero, Buenos Aires, Argentinio   Boatado sur la rivero Kupa — en Kroatio!

31. julio — 5. aŭgusto
6-a boatado sur la rivero Kupa – en Karlovac, Petrinja, Sisak, Kroatio. Tradicia boatado kun motoroj kaj kajako, 5 etapoj, 130 km, ludoj, kursoj: esperanto, fiŝkaptado kaj stiri boaton + kulturaj programoj. Inf.: Esperanto societo, Srećko Radulović, ul. Lonjska 74, HR-44000 Sisak, Kroatio, rete: boatado.kask@gmail.com

Aŭgusto

1 — 9. aŭgusto
Sennacieca semajno alternativa — en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Antaŭ SAT-kongreso, E-kursoj, duontagaj ekskursoj, prelegoj pri pentrarto kaj korea natura kuracado ktp. Inf.: Château de Grésillon, Saint Martin d’Arce, FR- 49150 Baugé en Anjou, Francio. Rete.: kastelo@gresillon.org

1 — 10. aŭgusto
36-a Renkontiĝo de Esperanto-Familioj — en Lesjöfors, Svedio. Por familioj kiuj uzas Esperanton hejme. Inf.: Sonja Petrovic, rete: sonja(ĉe)ikso.net – Renkontiĝo de Amikoj en Altajo!

2 — 8. aŭgusto
MIRO 2014 — en Križevci, Kroatio. MIRO estas tradicia junulara renkontiĝo kun internacia karaktero, kiu ekde 1994 okazas en Kroatio en organizado de Kroata Esperanta Junulara Asocio (KEJA). Inf.: Esperanto-societo »Estonteco» Križevci, Mali Potočec 32, HR-48260 Križevci, Hrvatska. Rete: esperanto.estonteco@gmail.com

2 — 10. aŭgusto
47. Internacia Esperanto-Feriado — en kuracurbo Szczawno Zdrój, ĉi-jara JES-ejo, Pollando. Heredanto de fama feriado en «Międzygórze», kun riĉa turisma programo kaj diversnivelaj lingvaj okupoj. Ebleco spekti filmojn de Roman Dobrzyński kaj aŭskulti liajn prelegojn. Belega montareta regiono, multe da verdaĵo donas eblecon bone ripozi kaj ĝui esperantan medion. Inf.: Silezia Esperanto Asocio, ul. Kościuszki 35 B, PL-50-011 Wrocław, Pollando. Rete: sea@europonto.orgeo.wroclaw@gmail.com

9 — 16. aŭgusto
87a SAT kongreso — en Dinano, Francio. En mezepoka belega urbo en Dinano, en turisma regiono Bretonio (okcidenta parto de Francio) okazos la SAT kongreso en 2014. Ni proponas du tagojn por antaŭkongresi, tutsemajnon por kongresi kaj postkongresi en la internacia semajno de Pluezeko. Samtempe pri infanoj oni zorgos en infanaranĝo Grezijono. Profitu viziti nian belegan regionon kaj ĝuu gastigadon ĉe la bretonaj esperantistoj. Temo de la kongreso «civitanoj loke konstruas ontecon». Inf.: Armor-Esperanto OKK Dinano, ĉe Odile Lemarchand, La Ricollais FR-22630 Evran, Francio. Rete: satdinan2014@gmail.com

9 — 17. aŭgusto
4-a Festa Semajno por infanoj, familioj, geavoj — en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. SAT-infan-kongreseto, farado de pupoj, maskoj, ludiloj, E-kursoj, danc-koncerto de Kapriol ktp. Inf.: Château de Grésillon, Saint Martin d’Arce, FR-49150 Baugé en Anjou, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

10 — 17. aŭgusto24-a KISO — en Marburg, Germanio en la Naturamika Kabano. Venu Esperantumi somerfine!!! Ĉion plej bonan al vi — kaj eble ĝis revido dum KISO

projektolv10 — 20. aŭgusto
Vojaĝo en nekonata Ĉinio — en urboj Urumĉi, Turfan, Ŝjano… La vojaĝo estas grupa vojaĝo kun ekskursoj en hindaj urboj kaj naturaj vidindaĵoj laŭvoje. En 2012 jaro ni jam okazigis la Trasiberian karavanon al Hanojo. Nun ni turistos laŭ neofte vizitata ĉina provinco: Urumĉio kun ĉirkaŭurbo, vinberaj produktejoj kaj budhanaj kavernoj ĉe antikva Turfan, travivos en sablaj dunoj apude, grimpos sur sankta monto de taoistoj Ĥuaŝanj, vizitos antikvan ĉefurbon de Ĉinio kaj komencan punkton de la Silka vojo urbon Ŝiano kun ĝiaj antikvaĵoj. Inf.: La Vojaĝo

16 — 23. aŭgusto
La 20-a Ekumena Espeanto-Kongreso — en Trento — Cadine, Italio. La 20-a Ekumena E-Kongreso samtempe estos la 67-a IKUE-Kongreso kaj la 64-a KELI-Kongreso. Temo de la EEK estos «Ĉu Kristo estas dividita?» (1Kor 1,13). Inf.: Giovanni Daminelli, Unione Esperantista Cattolica Italiana, via Lombardia, 37, IT-20099 Sesto San Giovanni, Italio. Rete: eekongreso@gmail.com   Somera Esperanto-Studado apud Moskvo, Rusio!

17 — 25. aŭgusto
Somera Esperanto-Studado — apud Moskvo! — Renkontiĝo de lernantoj de ‘lernu.net’ — kaj de diversaj retaj kursoj, je nur 20-minuta vojaĝo de la internacia flughaveno Ŝeremetjevo. Antaŭtagmeze lernado, posttagmeze prelegoj, ludoj, ekskursoj, vespere koncertoj, amuzo! — Bonvenon! Inf: MASI, Irina Gonĉarova, rete: mirinda.strigo@gmail.com

23 — 30. aŭgusto
81-a Itala Kongreso de Esperanto — Suno kaj montoj — en Fai della Paganella, Trento. Ĉu vi jam enuis pri tro da suno kaj tro da maro en la italaj Esperanto-kongresoj de la antaŭaj jaroj? Pro tio ni pensis ĉi-jare oferti al vi sunon kaj montojn. Ne temas pri ordinaraj montoj sed pri montegoj, la Dolomitoj, en tute norda Italio. — La kongreso okazos en pli tradicia periodo kaj ĝi pritraktos la temon «Esperanto kaj novaj teknologioj». Estos la kutima troigo pri labor-grupoj, prelegoj, kulturaj eventoj, koncertoj kaj similaj, sed vi ĉiam povos, nerimarkite, eliri kaj promeni tra la montoj. Inf.: info@esperanto.it

25 — 29. aŭgusto
Biciklado en Basa Normandio — en Caen, Francio. Biciklado en Basa Normandio (Caen, Bayeux, Honfleur,Cabourg) de 20 ĝis 70 kilometroj — okaze de tridekjariĝo de Herouville Esperanto. Inf.: Yves NICOLAS, 14, place Laennec, FR-14000 Caen, Francio. Rete: ivnicolas@sfr.fr

Septembro
4 — 7. septembro
Esperanto sur la strando — en Sopot, Pollando. Praktikante la plej taŭgan modelon de loka e-movado ni volus paroligi komencantojn, montri al gastoj eksteroridinare vizitindajn lokojn en nia regiono, konatagi kun e-tradicio. Triurba Esperantista Asocio TORENTO, PL-81-824 Sopot, str. Armii Krajowej 94. Pollando. Rete: torentosopot@wp.pl

11 — 14. septembro
Internacia Renkonto de Universitato de Tria Aĝo — en Bydgoszcz, Pollando. Dum la aranĝo okazos 16-a Tutpollanda Arta Trarigardo de Seniora Movado ARS-2014. Inf.: Esperantotur, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Rete: info@esperanto.bydgoszcz.eu

14 — 20. septembro
Mazara Festo 2014 — festivalo de la Esperanto-kulturo en Mazara del Vallo, Sicilio. Ekspozicio de pentraĵoj, skulptaĵoj, fotografaĵoj, koncertoj, teatraĵoj, dancoj ktp. de esperantistaj artistoj. Inf.: Brunetto Cassini, skajpo: edistudio54, retpoŝte: esperanto@edistudio.it, poŝtelelefono: +39-329-7463600

20 — 28. septembro
40-a Internacia Forumo pri Turismo, Edukado kaj Kulturo — en Bydgoszcz-Toruń, Pollando. Dum la aranĝo okazos la prelegoj, diskutoj pri turismo, kulturo kaj edukado, ekskursoj kaj Internacia Ŝakturniro. Inf.: Esperantotur, str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Rete: info@esperanto.bydgoszcz.eu

21. septembro
17-a ERT — 17-a Esperanto-Renkontiĝo de Taguatinga — en Taguatinga, antaŭurbo de ĉefurbo Braziljo. Per la temo «Esperanto kaj Framasonismo» la aranĝo festos da 10-jariĝon de Framasona Loĝio L. L. Zamenhof starigita en Braziljo kaj festos Internacian Tagon de la Paco. Inf.: Taguatinga Esperanto-Klubo kaj Framasona Loĝio Lazaro Ludoviko Zamenhof, C-12, Edifício Paranoá Centro, sala 112 — Taguatinga — BR 72010-120 — Brasília, DF — Brazilio. Rete: taguatek@gmail.com

30. septembro
Busvojaĝo tra Irano — Jen la vizitotaj urboj: Tehran — Borujerd — Esfahan — Yazd — Kerman — Bandar — Abas-insulo Qeshm (per ŝipo). Laŭ via propono datoj kaj urboj estas ŝanĝeblaj. La elspezoj kovras la hotelon, buson, invitleteron, 3 manĝojn, kaj enirbiletojn por vidindaj lokoj kaj muzeoj. Kontaktu: Direktoro de turisma agentejo Iran-Tehran S-ro Masud Godarzi, masud8422@yahoo.com kaj m_tajikistan2004@yahoo.com . Tel: +98-9127049890 kaj +98-9397049890

Oktobro
projektolvKomenco de oktobro 
Piedmarŝo al Everesto — en Katmanduo, Nepalo. Piedmarŝo al Everesto estas nova projekto de La Vojaĝo sporta marŝo al baza tendaro de monto Everesto (nepale Sagarmatĥa, tibete Ĉomolungma) la plej alta monto en tuta mondo. Vidu detalan informon.

2 — 5. oktobro
14-a Kafoklaĉo kaj Ludoj dum REnkontiĝo Semajnfina (KoKoLoRES) — en Schwerte, Germanio. La Semajnfina aranĝo (ne nur) por ludemuloj, laŭbezone okazos kurso por komencantoj. Inf.: Petra Dückershoff, rete: petra.dueckershoff@esperanto.de

9 — 12. oktobro
La 3-a Internacia Esperanto-Lernejo, IEL-2014 — en kastelo Bartošovice, Ĉehio. Studado de Esperanto por komencantoj kaj progresintoj en belega kastelo el la 15-a jarcento. Koncerto, studado, ekskursoj. Vidu filmetojn pri ni en Youtube! Inf.: Paŭlo VS, kastelo Bartošovice 1, CZ-74254 Bartošovice, Ĉehio. Rete: verdastacio@gmail.com

19 — 24. oktobro
4a Esperantista Migrado Aŭtuna — en Bullay, Germanio. 5 tagoj de migrado kaj turismumado en la pitoreska valo de rivero Mozelo, konata vinregiono, por «junaj pliaĝuloj», kiuj kapablas marŝi 10-16 km-ojn tage. Inf.: Rudolf FISCHER, Gustav-Adolf-Str. 2a, DE-48356 Nordwalde, Germanio. Rete: ema@esperanto.de

25. oktobro — 1. novembro
Kieva Esperanto-Semajno — en Kievo, Ukrainio. Konatiĝo kun la glora slava urbo Kievo kaj laŭdezire partopreno en la informa poresperanta kampanjo. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. Rete: volodomir@ukr.net

Novembro

7 — 9. novembro
KlaĉKunveno PostSomera (KKPS) — en Wijk aan Zee, Nederlando. La sekva KKPS okazos en domo ĉe la maro en Kvartalo-ĉe-Maro, nordokcidente de Amsterdamo. Ĉi-jare estos pli luksaj ĉambroj, pliaj eblecoj por memzorgi, pli bela ĉirkaŭaĵo kaj pli multaj kursoj pro kunlaboro kun la studsemajnfino de Esperanto Nederland. Legu pli kaj aliĝu en la retpaĝo. Ĝis en novembro! Inf.: Koko Poso, rete: kkps.klacxkunveno@gmail.com   KAEST — Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko

13 — 16. novembro
KAEST — Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko — en Modra Harmónia, Slovakio. Inf.: Peter Baláž, rete: kaest@ikso.net

Decembro

5 — 11. decembro
Zamenhof-Tagoj en Bydgoszcz-Toruń — en Bydgoszcz -Toruń, Pollando. Dum aranĝo okazos: 49 AKB/AIS Sesio, ekzamenoj de Esperanto por A2 ka jB1 kategorio laŭ Eŭropa klasifiko, Solena vespero kun lokaj kaj eksterlandaj esperantistoj, arta parto, lotumado ktp. Inf.: Esperantotur, PEA filioj Bydgoszcz, Toruń, str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Rete: info@esperanto.bydgoszcz.eu

Aldoni vian eventon en la listo

 

Se vi trovis eraron, elektu ĝin kaj premu Shift + EnterKlaku ĉi tie! por sciigi nin.

La Vojaĝo © 2017 Kopirajtoj por publikitaj materialoj estas protektitaj.

Funkciigata de WordPress